Regulamin serwisu Mikolaj.sc.org.pl

I. Postanowienia ogólne 

 1. Mikolaj.sc.org.pl to serwis umożliwiający przekazywanie darowizn na rzecz podopiecznych Programu „Chcepomagac.org” (prowadzonego przez Stowarzyszenie Sursum Corda), poprzez zakup lub sfinansowanie mikołajowych paczek. Darowiznami objęte jest także rodzeństwo wyżej wymienionych podopiecznych. W oby przypadkach wiek beneficjentów nie może przekraczać 10 roku życia. 
 2. Właścicielem serwisu jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączy (kod pocztowy 33-300) przy ulicy Lwowskiej 11 - NIP 737-18-71-649 | KRS 00000 20 382. 
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu Mikołaj.sc.org.pl, w tym prawa i obowiązki użytkowników (organizacji), odpowiedzialność właściciela serwisu oraz zasady korzystania z narzędzi płatnościowych, służących wspieraniu podopiecznych Programu „Chcepomagac.org”. 
 4. Korzystanie z serwisu jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami niniejszego regulaminu oraz jego akceptacji. 
 5. Właściciel serwisu oświadcza, że beneficjenci (podopieczni Programu „Chcepomagac.org”) wyrażają zgodę na wykorzystanie wszelkich materiałów przekazanych do Stowarzyszenia Sursum Corda, które są niezbędne do realizowania celów serwisu Mikołaj.sc.org.pl.

II. Definicje

 1. REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, jako zbiór warunków i zasad określających korzystanie z serwisu Mikolaj.sc.org.pl.
 2. SERWIS – oznacza serwis internetowy działający pod adresem Mikolaj.sc.org.pl.
 3. STOWARZYSZENIA – właściciel serwisu Mikolaj.sc.org.pl.
 4. BENEFICJENT – to osoba fizyczna, na rzecz której przyjmowane są wpłaty lub produkty będące częścią lub stanowiące całość mikołajowego prezentu.
 5. BRAMKA PŁATNOŚCIOWA – oznacza narzędzie umożliwiające dokonywanie szybkich płatności za pośrednictwem wybranego przez właściciela serwisu operatora płatności internetowych.  Operatorem bramki umożliwiającej płatności w serwisie Chcepomagac.org jest Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
 6. WPŁATA – oznacza przekazanie wpłaty finansowej, która umożliwia zakup prezentu lub prezentów określonych w liście do Mikołaja przez podopiecznych „Chcepomagac.org”, a także rodzeństwa podopiecznych (w obu przypadkach w wieku do 10 roku życia włącznie).
 7. ZAKUP – oznacza samodzielny zakup prezentu lub prezentów określonych w liście do Mikołaja przez podopiecznych „Chcepomagac.org”, a także rodzeństwa podopiecznych (w obu przypadkach w wieku do 10 roku życia włącznie).
 8. WPŁACAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna przekazująca w sposób dobrowolny wpłatę, której celem jest sfinansowanie prezentu lub prezentów mikołajowych dla podopiecznych programu „Chcepomagac.org”, a także rodzeństwa podopiecznych.
 9. KUPUJĄCY – osoba fizyczna lub prawna dokonująca samodzielnego zakupu prezentu lub prezentów określonych w liście do Mikołaja przez  podopiecznych „Chcepomagac.org”, a także rodzeństwa podopiecznych (w obu przypadkach w wieku do 10 roku życia włącznie).

III. Zakres i rodzaj usług

 1. STOWARZYSZENIE, czyli właściciel serwisu, umożliwia jego użytkownikom przekazywania pomocy na rzecz podopiecznych Programu „Chcepomagac.org”, a także ich rodzeństwu. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, a realizowane wpłaty lub dokonywane samodzielne zakupy na rzecz podopiecznych są całkowicie dobrowolne.
 2. STOWARZYSZENIE w imieniu wpłacających dokonuje zakupu wskazanych przez podopiecznych Programu „Chcepomagac.org” prezentów mikołajowych, a w przypadku samodzielnych zakupów, w imieniu kupujących (przekazujących dobrowolne wpłaty) przekazuje zakupione prezenty Beneficjentom.
 3. STOWARZYSZENIE nie pobiera w ramach świadczonych drogą elektroniczną usług żadnych prowizji i opłat, całkowita kwota wpłaty jest przekazywana na cel realizowany przez serwis Mikolaj.sc.org.pl.

IV. Darowizny lub zakupy w serwisie

 1. Mikolaj.sc.org.pl udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą przekazywania dobrowolnych wpłat, których celem jest zakup prezentu lub prezentów mikołajowych dla Beneficjentów lub poprzez realizowanie samodzielnych zakupów, zgodnych z celem i Regulaminem serwisu.
 2. Poprzez realizowane wpłaty STOWARZYSZENIE świadczy na rzecz użytkowników bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną.

V. Wpłacający lub kupujący

 1. Serwis Mikolaj.sc.org.pl udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą Wpłacającym przekazywanie dobrowolnych wpłat, które w całości są wykorzystane przez Stowarzyszenie na zakup prezentu lub prezentów dla Beneficjentów. W przypadku dokonujących dobrowolne zakupy prezentów na rzecz Beneficjentów, Stowarzyszenie pośredniczy w ich dostarczeniu Beneficjentom.
 2. Użytkowanie serwisu przez Wpłacających lub Kupujących nie wymaga zakładania konta, a także nie oznacza żadnych dodatkowych wpłat wynikających lub związanych z samym użytkowaniem serwisu. Jednocześnie dla realizacji głównego celu serwisu, Użytkownicy korzystają z udostępnionych na stronie narzędzi, w tym także tych finansowych.

VI. Płatności / metody płatności 

 1. Wpłaty odbywają się za pośrednictwem opcji Rezerwuję wybrane prezenty i płacę poprzez bramkę płatnościową Autopay S.A.
 2. Operatorem płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 5851351185.
 3. Dostepne formy płatności:
  a. karty płatnicze – Visa, MasterCard,
  b. przelewy online,
  c. BLIK.

 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
blue_media_banner_platnosci

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu Mikolaj.sc.org.pl podlegają reklamacji, które można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej STOWARZYSZENIA: biuro@sc.org.pl.
 2. Reklamacja przysługuje zarówno WPŁACAJĄCEMU, jak i KUPUJĄCEMU.
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź STOWARZYSZENIA w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail użytkownika lub  podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez WPŁACAJĄCEGO lub KUPUJĄCEGO.

VIII. Własność intelektualna

 1. Wszystkie elementy, w tym elementy graficzne serwisu Mikolaj.sc.org.pl są objęte autorskimi prawami majątkowymi. Dlatego jakiekolwiek zmiany, kopiowanie w tym rozpowszechnianie treści, grafik i zdjęć będących częścią serwisu, bez zgody Stowarzyszenia Sursum Corda, jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
×

Koszyk